Product Information

TRV

TRV electronic component of Electrolube

Datasheet
VARNISH, TROPICALISED, 500ML

Manufacturer: Electrolube
This product is classified as Large/Heavy, additional shipping charges may apply. A customer service representative may contact you after ordering to confirm exact shipping chargesPrice (USD)

1: USD 44.3565 ea
Line Total: USD 44.3565

0 - Global Stock
MOQ: 1  Multiples: 1
Pack Size: 1
Availability Price Quantity
0 - Global Stock


Ships to you between Thu. 05 Oct to Wed. 11 Oct

MOQ : 1
Multiples : 1

Stock Image

TRV
Electrolube

1 : USD 18.0569

     
Manufacturer
Electrolube
Product Category
Unclassified
Brand
Electrolube
Coating Type
Conformal
Coating Applications
Electronics
Dispensing Method
Can
Coating Colour
Transparent
Svhc
No SVHC (20-Jun-2016)
Volume
500Ml
Colour
Transparent
Time To Touch Dry
600S
Show Stocked Products With Similar Attributes. LoadingGif
Image Description
BLV-15ML electronic component of Electrolube BLV-15ML
Preservative agent; green; plastic container; 15ml; Block Lube
Stock : 84
CG53A35SL electronic component of Electrolube CG53A35SL
GREASE, CONTACT, SYRIN, 35ML
Stock : 0
AFC400D electronic component of Electrolube AFC400D
CLEANER, ANTISTATIC, AFC, 400ML
Stock : 11
UR5635RP250G electronic component of Electrolube UR5635RP250G
HAZY, POLY RESIN, FOR LED APPLICATIONS
Stock : 1
ULC400D electronic component of Electrolube ULC400D
ULTRACLENS, ULC, 400ML, AEROSOL
Stock : 9
ECSP200D electronic component of Electrolube ECSP200D
SOLVENT, ELEC.CLN, 200ML, AEROSOL
Stock : 0
DCR200H electronic component of Electrolube DCR200H
COATING, CONFORMAL, 200ML, AEROSOL
Stock : 3
ARW300 electronic component of Electrolube ARW300
CLEANING, AEROWIPES 300
Stock : 6
UR5640RP250G electronic component of Electrolube UR5640RP250G
RESIN, PUR, PACKET, 250G, TRANSPARENT
Stock : 82
SCP26G electronic component of Electrolube SCP26G
CONDUCTIVE PAINT, BOTTLE, GREY, 26G
Stock : 35
Image Description
F-596-C electronic component of Waldom F-596-C

4 X 1/2 PAN HEAD SCREW
Stock : 1

RVUVK105CH020BW-F electronic component of Taiyo Yuden RVUVK105CH020BW-F

CAP, HIGH FREQ, 0402, 50V, C0H
Stock : 1

MPZ2012-KIT electronic component of TDK MPZ2012-KIT

C216-005
Stock : 1

RVEVK105CH3R9JW-F electronic component of Taiyo Yuden RVEVK105CH3R9JW-F

CAP, HIGH FREQ, 0402, 16V, C0H
Stock : 1

RMJMK063BJ224MP-F electronic component of Taiyo Yuden RMJMK063BJ224MP-F

CAP 0.22UF 6.3VDC X5R 20% SMD 0201
Stock : 1

RMUMK105CG3R9CV-F electronic component of Taiyo Yuden RMUMK105CG3R9CV-F

CAP, MLCC, 0402, 50V, C0G, 3.9
Stock : 1

OSTOQ025350 electronic component of On Shore Technology OSTOQ025350

Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 2 POS 5.08mm Solder ST Thru-Hole
Stock : 1

F-465-C electronic component of Waldom F-465-C

F465C waldom
Stock : 1

F-524-C electronic component of Waldom F-524-C

F524C waldom
Stock : 1

F-040-C electronic component of Waldom F-040-C

F040C waldom
Stock : 1

Report Date : 16/06/2011 REVISJONSDATO. NOVEMBER 2010 SIKKERHETSDATABLAD TROPICALISED VARNISH 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN TROPICALISED VARNISH PRODUKTNR. TRV ETRV500ML ZE ANVENDELSE Manufacture of electrical equipment LEVERANDR ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD ASHBY PARK, COALFIELD WAY, ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JF UNITED KINGDOM +44 (0)1530 419600 +44 (0)1530 416640 info hkw.co.uk 2 FAREIDENTIFIKASJON Meget brannfarlig. Damp kan forrsake dsighet og svimmelhet. Irriterer ynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Mulig fare for fosterskade. Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids pvirkning ved innnding. KLASSIFISERING (1999/45) Xn R48/20. Repr. Cat. 3 R63. Xi R36/38. R43. F R11. R67. 3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Navn EF-Nr. CAS-Nummer Innhold % Klassifisering (67/548) TOLUEN 203-625-9 108-88-3 30-60% F R11 Repr.Cat.3 R63 Xn R48/20,R65 Xi R38 R67 BUTANONE 201-159-0 78-93-3 10-30% F R11 Xi R36 R66 R67 2-OKTYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON 247-761-7 26530-20-1 <0.1% T R23/24 C R34 Xn R22 R43 N R50/53 Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt. 16. KOMMENTARER TIL SAMMENSETNINGEN Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels 4 FRSTEHJELPSTILTAK OPPLYSNINGER TIL LEGEN Treat symptomatically INNNDING Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Srg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege yeblikkelig. SVELGING FREMKALL IKKE BREKNING Skyll munnen grundig. Kontakt lege yeblikkelig HUDKONTAKT Vask straks huden med spe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask. 1 / 5 Report Date : 16/06/2011 REVISJONSDATO. NOVEMBER 2010 TROPICALISED VARNISH YEKONTAKT Pse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra yet fr skylling. Skyll straks ynene med rikelig vann mens yelokkene lftes. Fortsett skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. 5 BRANNSLOKKINGSTILTAK BRANNSLUKKINGSMIDLER Brann kan slukkes med: Skum. Trrkjemikalier, sand, dolomitt e.l. SRLIGE BRANNSLUKKINGSTILTAK Unng innnding av branngasser. Flammeutsatte beholdere kjles med vann inntil alle brannsteder er slukket. 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP METODER FOR OPPRYDNING Slukk alle antennelseskilder. Unng gnister, flammer, varme og ryking. Ventiler godt. Opprenskningspersonell skal bruke ndedrettsvern og/eller verneutstyr mot vskekontakt. Absorber i vermikulitt, trr sand eller jord og fyll i beholdere. 7 HNDTERING OG LAGRING FORHOLDSREGLER VED BRUK Unng sl og kontakt med huden og ynene. M ikke utsettes for varme, gnister eller pen ild. Ventiler godt. Unng innnding av damper. Bruk godkjent ndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt niv. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr. FORHOLDSREGLER VED LAGRING Brannfarlig eller brennbart: Holdes adskilt fra oksiderende stoffer, varme og flammer. Oppbevares i godt lukket originalemballasje p et trt, svalt og godt ventilert sted. Oppbevares i originalemballasjen. 8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE STD Admin. Normer Admin. Normer Merknader Navn AN 75 ppm 220 mg/m3 BUTANONE AN 25 ppm 94 mg/m3 H TOLUEN AN = Administrative normer. H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden er merket med H. VERNEUTSTYR TEKNISKE TILTAK Srg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. NDEDRETTSVERN ndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm (AN). HNDVERN Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. Hanske m velges i samarbeid med hanskeleverandren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. YEVERN Ved fare for sprut, bruk tettsluttende, godkjente vernebriller. ANDRE VERNETILTAK Bruk egnede verneklr for beskytte mot enhver mulig kontakt med vske og mot gjentatt eller langvarig kontakt med damper. HYGIENETILTAK. RKING FORBUDT I ARBEIDSOMRDET Vask huden ved slutten av hvert skift og fr spising, ryking og bruk av toalett. Vask straks tilslt hud med spe og vann. Bruk egnet hudkrem for motvirke uttrring av huden. Det m ikke spises, drikkes eller rykes under bruk. 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER UTSEENDE Vske Klar 2 / 5