Product Information

200004370

200004370 electronic component of Servisol

Datasheet
NO CLEAN BRAID, 2.5MMX1.5M

Manufacturer: Servisol
This product is classified as Large/Heavy, additional shipping charges may apply. A customer service representative may contact you after ordering to confirm exact shipping chargesPrice (USD)

1: USD 9.9394 ea
Line Total: USD 9.9394

0 - Global Stock
MOQ: 1  Multiples: 1
Pack Size: 1
Availability Price Quantity
0 - Global Stock


Ships to you between Thu. 05 Oct to Wed. 11 Oct

MOQ : 1
Multiples : 1

Stock Image

200004370
Servisol

1 : USD 9.3678
10 : USD 8.8489
100 : USD 8.3349

     
Manufacturer
Servisol
Product Category
Unclassified
Brand
Servisol
Braid Material
Oxygen Free Copper
Width
2.5Mm
Length
1.5M
Product Range
Soldamop Wick - Green
Svhc
No SVHC (27-Jun-2018)
External Width
2.5Mm
Show Stocked Products With Similar Attributes. LoadingGif
Image Description
200005000 electronic component of Servisol 200005000
CLEANING SOLUTION, IPA, 1L
Stock : 0
SUPER SERVISOL 10 electronic component of Servisol SUPER SERVISOL 10
CLEANER, SWITCH/CONTACT, 200ML
Stock : 40
200004375 electronic component of Servisol 200004375
DESOLDERING BRAID, 10M, 2.5MM
Stock : 0
6100050040 electronic component of Servisol 6100050040
ANTI-STATIC SCREEN WIPES X100
Stock : 0
6100013000 electronic component of Servisol 6100013000
ANTI-STATIC 90 - 200ML AEROSOL
Stock : 0
33203 electronic component of Servisol 33203
DUSTER, AEROSOL, 200ML; Product Range:-; Dispensing Method:Aerosol; Volume:200ml; Weight:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)
Stock : 0
33204 electronic component of Servisol 33204
FREEZE-IT 20/2, AEROSOL, 200ML; Dispensing Method:Aerosol; Volume:200ml; Weight:-; Product Range:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)
Stock : 17
32543 electronic component of Servisol 32543
DUSTER, FLAMMABLE, AEROSOL, 110ML; Product Range:-; Dispensing Method:Aerosol; Volume:110ml; Weight:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)
Stock : 0
32542 electronic component of Servisol 32542
DUSTER, FLAMMABLE, AEROSOL, 400ML; Product Range:-; Dispensing Method:Aerosol; Volume:400ml; Weight:-; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)
Stock : 52
Image Description
HTSA-M6-25-2 electronic component of ESSENTRA HTSA-M6-25-2

ALUMINIUM SPACER M/F M6 25MM HIGH
Stock : 0

200004350 electronic component of Servisol 200004350

NO CLEAN BRAID, 0.8MMX1.5M
Stock : 0

LM5642XMHX/NOPB electronic component of Texas Instruments LM5642XMHX/NOPB

Switching Controllers High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization 28-HTSSOP -40 to 125
Stock : 5259

HTSA-M6-15-2 electronic component of ESSENTRA HTSA-M6-15-2

ALUMINIUM SPACER M/F M6 15MM HIGH
Stock : 0

CD0021 electronic component of C&K CD0021

CD Series 7 mm Coded Rotary Dip Switch
Stock : 0

200004325 electronic component of Servisol 200004325

DESOLDERING BRAID, 2.5MMX10M
Stock : 0

VOF-275-48 electronic component of CUI Inc VOF-275-48

AC/DC Power Modules 275W 48V 5.73A 3x5 open PCB
Stock : 42

HTSA-M6-10-2 electronic component of ESSENTRA HTSA-M6-10-2

ALUMINIUM SPACER M/F M6 10MM HIGH
Stock : 0

200004305 electronic component of Servisol 200004305

BRAID, DESOLDERING, 1.5M, 1.5MM
Stock : 0

350-1935-114 electronic component of Corsair 350-1935-114

350-1935-114 - Each
Stock : 0

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31 Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN Creatie datum : 23.05.12 Version : 1.0 Ref.Nr.: UDS000413 1 20120523 Vervangt : UK20097 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2. Relevant gedentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Speciality 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad CRC Industries UK Ltd. Ambersil House - Wylds Road Castlefield Industrial Estate TA6 4DD Bridgwater Somerset United Kingdom Tel.: +44 1278 727200 Fax.: +44 1278 425644 E-mail : hse.uk crcind.com Filialen Tel Fax CRC Industries Deutschland GmbH Sdring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303.0 (07229)30 32 66 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen (+44)(0)1278 72 7200 Nederland: Nationaal vergiftigingen informatie centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners) Belgi: Antigifcentrum: 070 - 245 245 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling volgens richtlijn 67/548/EEC or 1999/45/EC: niet geklasseerd Veiligheid: niet geklasseerd Fysisch: niet geklasseerd Milieu: niet geklasseerd Andere gevaren : 2.2. Etiketteringselementen 1 / 7 CRC Industries UK Limited Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater, Somerset, TA6 4DD Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.crcind.com Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31 Veiligheidsinformatieblad Produktnaam : SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN Creatie datum : 23.05.12 Version : 1.0 Ref.Nr.: UDS000413 1 20120523 Vervangt : UK20097 Gevaarsaanduiding(en) : Geen Risicozinnen (R) : Geen Veiligheidszinnen (S) : S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. 2.3. Andere gevaren Geen RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen Niet van toepassing. 3.2. Mengsels Geen bestandelen gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu in concentraties boven de limieten voor classificatie zoals vastgelegd in de Europese richtlijn 99/45/EG. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Kontakt met de ogen : Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk gedurende een paar minuten met veel water uitspoelen Als irritatie niet verdwijnt, een arts raadplegen Kontakt met de huid : Wassen met water en zeep. Als irritatie niet verdwijnt, een arts raadplegen Inademen : Frisse lucht, warm en rustig houden. Een arts raadplegen als er nadelige gevolgen optreden Inslikken : Na inslikken niet laten braken Een arts raadplegen 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Inademing : Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht. Inslikken : Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht. Kontakt met de huid : Licht irriterend voor de huid Symptomen : roodheid en pijn Kontakt met de ogen : Licht irriterend voor de ogen Symptomen : roodheid en pijn 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Algemene raadgevingen : Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen 2 / 7 CRC Industries UK Limited Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater, Somerset, TA6 4DD Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.crcind.com