Product Information

FLT0111-0.50-0

FLT0111-0.50-0 electronic component of TE Connectivity

Datasheet
HOOK-UP WIRE, 21AWG, BLACK, 100M

Manufacturer: TE Connectivity
This product is classified as Large/Heavy, additional shipping charges may apply. A customer service representative may contact you after ordering to confirm exact shipping chargesPrice (USD)

100: USD 2.4132 ea
Line Total: USD 241.32

2134 - Global Stock
Ships to you between
Fri. 06 Oct to Thu. 12 Oct
MOQ: 100  Multiples: 100
Pack Size: 100
Availability Price Quantity
61 - Global Stock


Ships to you between Fri. 06 Oct to Thu. 12 Oct

MOQ : 1
Multiples : 1

Stock Image

FLT0111-0.50-0
TE Connectivity

1 : USD 145.9471
50 : USD 132.4406

     
Manufacturer
TE Connectivity
Product Category
Hook-up Wire
Voltage Rating
600 V
Conductor Material
Tinned Copper
Brand
TE Connectivity
Jacket Material
PVDF
Jacket Colour
Black
Wire Gauge
21AWG
Conductor Area Csa
0.5Mm²
Reel Length Imperial
328 ft
Reel Length Metric
100 m
No. Of Max Strands X Strand Size
19 x 0.19 mm
External Diameter
0.9 mm
Product Range
Flexlite FLT0111 Series
Svhc
No SVHC (15 - Jan - 2019)
Show Stocked Products With Similar Attributes. LoadingGif
Image Description
FLTWC0311-16-6 electronic component of TE Connectivity FLTWC0311-16-6
Hook-up Wire FLTWC0311-16-6
Stock : 0
FLTWC0311-18-2 electronic component of TE Connectivity FLTWC0311-18-2
TE Connectivity Raychem Hook-up Wire
Stock : 6230
FLTWC0319-20-4 electronic component of TE Connectivity FLTWC0319-20-4
Hook-up Wire 1Conductors 20AWG 1.47mm Bare Copper Yellow 600VAC
Stock : 3000
Hot FLTWC0311-22-0 electronic component of TE Connectivity FLTWC0311-22-0
TE Connectivity Raychem Hook-up Wire
Stock : 28267
FLTWC0311-22-2 electronic component of TE Connectivity FLTWC0311-22-2
Hook-up Wire 22 AWG 19x34 RD PRICE PER FT
Stock : 378
FLTWC0311-22-6 electronic component of TE Connectivity FLTWC0311-22-6
TE Connectivity Raychem Hook-up Wire 22 AWG 19x34 BL PRICE PER FT
Stock : 13400
FLTWC0311-22-9 electronic component of TE Connectivity FLTWC0311-22-9
Hook-up Wire 22 AWG 19x34 WH PRICE PER FT
Stock : 0
FLTWC0311-22-0CS3098 electronic component of TE Connectivity FLTWC0311-22-0CS3098
TE Connectivity FLTWC0311-22-0CS3098
Stock : 0
FLTWC0311-14-4 electronic component of TE Connectivity FLTWC0311-14-4
Hook-up Wire 14AWG 2.36mm Tin Coated Copper Yellow 600VAC
Stock : 8050
FLT0111-0.50-2 electronic component of TE Connectivity FLT0111-0.50-2
High Performance Cable 1Conductors 1.31mm Tin Plated Copper Red 600VAC
Stock : 0
Image Description
44A1121-16-0/9-9 electronic component of TE Connectivity 44A1121-16-0/9-9

Multi-Conductor Cables PRICE PER METER
Stock : 1283

44A1121-18-0/9-9 electronic component of TE Connectivity 44A1121-18-0/9-9

SHLD FLEX CABLE, 2COND, 18AWG, 100M; Cable Shielding:Screened; No. of Cores:2Core; Wire Gauge:18AWG; Conductor Area CSA:-; Reel Length (Imperial):328ft; Reel Length (Metric):100m; Jacket Colour:White; No. of Max Strands x Strand Size:19 x 30AWG; Conductor Material:Tinned Copper; Jacket Material:PVF2; External Diameter:4.44mm; Voltage Rating:600V; Product Range:44A1121 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)
Stock : 0

44A0121-20-0/9 electronic component of TE Connectivity 44A0121-20-0/9

UNSHLD FLEX CABLE, 2COND, 20AWG, 100M; Cable Shielding:Unscreened; No. of Cores:2Core; Wire Gauge:20AWG; Conductor Area CSA:0.52mm²; Reel Length (Imperial):328ft; Reel Length (Metric):100m; Jacket Colour:White; No. of Max Strands x Strand Size:19 x 32AWG; Conductor Material:Tinned Copper; Jacket Material:PVF2; External Diameter:2.89mm; Voltage Rating:600V; Product Range:44A0121 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)
Stock : 5

HDL36100C electronic component of Schneider HDL36100C

MOLDED CASE CKT BREAKER, 3 POLE, 100A
Stock : 0

NJPAF electronic component of Schneider NJPAF

HANDLE PADLOCKING DEVICE, CKT BREAKER
Stock : 0

S29387 electronic component of Schneider S29387

SHUNT TRIP, CIRCUIT BREAKER; For Use Wit; SHUNT TRIP, CIRCUIT BREAKER; For Use With:Schneider PowerPact H/J/L-Frame Circuit Breakers; Accessory Type:Shunt Trip; Product Range:PowerPact Series
Stock : 0

S33668 electronic component of Schneider S33668

SHUNT TRIP, CIRCUIT BREAKER; For Use Wit; SHUNT TRIP, CIRCUIT BREAKER; For Use With:Schneider PowerPact M/P/R-Frame Circuit Breakers; Accessory Type:Shunt Trip; Product Range:PowerPact Series
Stock : 0

S37446 electronic component of Schneider S37446

SHORT LUG SHIELD, CB MECHANICAL LUG
Stock : 0

S37448 electronic component of Schneider S37448

SHORT LUG SHIELD, CB MECHANICAL LUG
Stock : 0

GJL36007M02 electronic component of Schneider GJL36007M02

MOTOR CIRCUIT PROTECTOR, 3P, 7A, 600V
Stock : 0

FLT011X Issue 7 Specification Control Drawing 9th December 2011 Page 1 of 2 Page 2 is for internal use only TM FlexLite HIGH PERFORMANCE EQUIPMENT WIRE 600V/150C The complete requirements for procuring the wire described herein shall consist of this document. Primary Insulation - Radiation Crosslinked Modified Polyalkene Conductor - Jacket - Tin Plated Copper Radiation Crosslinked or Bare Copper Modified (PVDF) Part Nominal Conductor Conductor Finished Wire Description CSA Stranding Diameter Maximum Diameter Nominal (mm) No./Diam. (mm) Resistance (mm) Weight (mm) 20C (kg/km) Min. Max. Min. Max. (ohms/km) FLT011X-0.25-Y 0.25 19/0.127 0.55 0.63 83.6 0.91 1.04 2.96 FLT011X-0.35-Y 0.35 19/0.15 0.70 0.80 56.1 1.06 1.21 4.14 FLT011X-0.50-Y 0.50 19/0.19 0.82 0.90 40.1 1.18 1.31 6.63 FLT011X-0.75-Y 0.75 19/0.23 1.05 1.15 24.7 1.41 1.56 8.20 FLT011X-1.00-Y 1.00 19/0.25 1.17 1.26 20.0 1.55 1.70 10.86 FLT011X-1.50-Y 1.50 19/0.32 1.35 1.60 13.7 1.73 2.06 16.47 FLT011X-2.00-Y 2.00 19/0.36 1.66 1.85 9.9 2.12 2.38 20.32 FLT011X-2.50-Y 2.50 19/0.41 1.85 2.05 8.2 2.31 2.61 26.56 PART The X in the part description shall be replaced by a conductor designator as follows: DESCRIPTION: 1 - Tin plated copper 9 - Bare copper The Y in the part description shall be replaced by a standard colour code designator e.g. size 0.25mm tinned copper conductor, white insulation - FLT0111-0.25-9 PERFORMANCE To be tested to and meet the requirements of the issue in effect of Specification WCD645. REQUIREMENTS: If compliance with UL style 1385 is required, the suffix (S92) should be added to the part description, e.g. FLT0111-1.00-9(S92) APPROVAL: Electronic sign off - no signatures will appear. TTTTyyyyccccoooo EEEElllleeeeccccttttrrrroooonnnniiiiccccssss UUUUKKKK LLLLttttdddd TTTTEEEECCCCoooonnnnnnnneeeeccccttiittvviivviittiiyyttyyiissiissaaaattrrttaarraaddddiinniinnggggnnnnaaaammmmeeeeooooffffTTTTyyyyccccoooo TTTThhhhiiiissss ddddrrrraaaawwwwiiiinnnngggg aaaannnndddd tttthhhheeee iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnn sssseeeetttt ffffoooorrrrtttthhhh hhhheeeerrrreeeeoooonnnn aaaarrrreeee tttthhhheeee pppprrrrooooppppeeeerrrrttttyyyy ooooffff TTTTyyyyccccoooo TTTThhhhiiiissss ssssppppeeeecccciiiiffffiiiiccccaaaattttiiiioooonnnn sssshhhheeeeeeeetttt ttttaaaakkkkeeeessss pppprrrreeeecccceeeeddddeeeennnncccceeee oooovvvveeeerrrr ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttssss rrrreeeeffffeeeerrrreeeennnncccceeeedddd FFFFaaaarrrraaaaddddaaaayyyy RRRRooooaaaadddd EEEElleelleeccccttrrttrroooonnnniicciiccssssUUUUKKKKLLLLttddttdd,,,,wwwwhhhhiicciicchhhhiissiissrrrreeeeggggiissiisstteetteerrrreeeeddddiinniinn EEEElllleeeeccccttttrrrroooonnnniiiiccccssss UUUUKKKK LLLLttttdddd,,,, aaaannnndddd aaaarrrreeee ttttoooo bbbbeeee hhhheeeelllldddd iiiinnnn ttttrrrruuuusssstttt aaaannnndddd ccccoooonnnnffffiiiiddddeeeennnncccceeee.... PPPPuuuubbbblllliiiiccccaaaattttiiiioooonnnn,,,, hhhheeeerrrreeeeiiiinnnn.... AAAAssss TTTTyyyyccccoooo EEEElllleeeeccccttttrrrroooonnnniiiiccccssss UUUUKKKK LLLLttttdddd.... rrrreeeesssseeeerrrrvvvveeee tttthhhheeee rrrriiiigggghhhhtttt ttttoooo mmmmaaaakkkkeeee cccchhhhaaaannnnggggeeeessss EEnnggllaanndd aanndd WWaalleess,, nnuummbbeerr 555500992266.. DDDDoooorrrrccccaaaannnn EEnnggllaanndd aanndd WWaalleess,, nnuummbbeerr 555500992266.. dddduuuupppplllliiiiccccaaaattttiiiioooonnnn,,,, ddddiiiisssscccclllloooossssuuuurrrreeee oooorrrr uuuusssseeee ffffoooorrrr aaaannnnyyyy ppppuuuurrrrppppoooosssseeee nnnnooootttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssssllllyyyy aaaauuuutttthhhhoooorrrriiiisssseeeedddd iiiinnnn iiiinnnn ccccoooonnnnssssttttrrrruuuuccccttttiiiioooonnnn wwwwiiiitttthhhhoooouuuutttt nnnnoooottttiiiicccceeee pppplllleeeeaaaasssseeee ccccoooonnnnttttaaaacccctttt TTTTyyyyccccoooo EEEElllleeeeccccttttrrrroooonnnniiiiccccssss UUUUKKKK LLLLttttdddd ttttoooo SSSSWWWWIIIINNNNDDDDOOOONNNN RReeggiisstteerreedd ooffffiiccee:: FFaarraaddaayy RRooaadd,, DDoorrccaann,, wwwwrrrriiiittttiiiinnnngggg bbbbyyyy TTTTyyyyccccoooo EEEElllleeeeccccttttrrrroooonnnniiiiccccssss UUUUKKKK LLLLttttdddd iiiissss pppprrrroooohhhhiiiibbbbiiiitttteeeedddd.... eeeennnnssssuuuurrrreeee tttthhhhaaaatttt tttthhhhiiiissss ddddooooccccuuuummmmeeeennnntttt iiiissss tttthhhheeee llllaaaatttteeeesssstttt iiiissssssssuuuueeee.... RReeggiisstteerreedd ooffffiiccee:: FFaarraaddaayy RRooaadd,, DDoorrccaann,, SSSSNNNN3333 5555HHHHHHHH SSSSwwwwiinniinnddddoooonnnn,,,,SSSSNNNN33335555HHHHHHHH TTTTeeeellll:::: ++++44444444 ((((0000))))1111777799993333 555522228888111177771111 WWeebbssiittee:: wwwwww..ttee..ccoomm WWeebbssiittee:: wwwwww..ttee..ccoomm FFFFaaaaxxxx:::: ++++44444444 ((((0000))))1111777799993333 555577772222555511116666 2011 Tyco Electronics Corporation, A TE Connectivity Ltd. Company. All Rights Reserved.X-ON Electronics Largest Supplier of Electrical and Electronic Components Click to view similar products for TE Connectivity manufacturer: Other Similar products are found below : D38999/24FJ4AN 1-2000677-8 SMD100-2 D38999/20WJ43BD 4-176756-8 983-6SE22-12S7-L D38999/24ZE35PN DJT10F17-26HN 5- 1437490-9 7022X3H 983-6SE18-14P9-L AFD50-16-23SN-6116-LC 603995-1 D38999/24WF32JE D38999/24WF32SE-LC DTS24W19- 32HE D38999/20WD19SB-LC 842723N001 213904-1 C1177A AFD51-18-32PW-6116-LC D38999/24FD19PD D38999/24FD19PD-LC D38999/24FF32BA D38999/26WH21PB-LC D38999/20FH21PE D38999/20FH21PE-LC D38999/24FH21PN DTS20F23-21PE D38999/20FH21PB-LC D38999/26FJ35PE D38999/32Z15N DTS26W9-35JB-LC D38999/26JJ29JN 102976-7 D38999/20FJ4SB-LC 1- 2322421-6 D38999/20FJ24SB-LC MS3474L12-10P-LC MS3474L12-10PW-LC MS27467T21F16P-LC D50184-000 WINTOTAL-6-END- USER-LICENCE 164-8033-08 DTS26W17-99HA MS27468T17F26H DJT14F17-26HN DJT14F17-26HB AFD58-24-61PY-1A 983-6SE18- 14S7-L

Tariff Desc

8544.49.19 CABLES, single core, rated at 50 V and 120 A maximum Op. 01.01.2007 Dec. 23.11.2006 - TC 0614486
AGASTAT - TE CONNECTIVITY
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY
Alpha Sensors
AMP - TE CONNECTIVITY
AMP FROM TE CONNECTIVITY
AMP/TYCO
AUGAT - TE CONNECTIVITY
AXICOM - TE CONNECTIVITY
AXIOHM
AXIOHM / TXCOM
BUCHANAN - TE CONNECTIVITY
CGS - TE CONNECTIVITY
CII - TE CONNECTIVITY
CITEC - TE CONNECTIVITY
CORCOM - TE CONNECTIVITY
CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Deutsch
Deutsch Group
DEUTSCH UK
ELCON - TE CONNECTIVITY
Entrelec
ENTRELEC - TE CONNECTIVITY
ENTRELEC UK
ERNI
ERNI COMPONENTS
ERNI Elec
ERNI ELECTRONICS
GREENPAR - TE CONNECTIVITY
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY
HTS - TE CONNECTIVITY
HUM
Kemtron
KILOVAC-TE CONNECTIVITY
Laird External Antennas
LUCENT TECH / TYCO
MADISON CABLE / TE
MADISONCABLE - TE CONNECTIVITY
Measurement Specialties
Measurement Specialties Inc.
Measurement Specialties, Inc.
NEOHM
NEOHM - TE CONNECTIVITY
OEG - TE CONNECTIVITY
PLM
Polamco
POLAMCO - TE CONNECTIVITY
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY
PRODUCTSUNLIMITED - TE CONNECTIVITY
RAYCHEM
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY
RAYCHEM RPG
RYC
SCHRACK
SCHRACK - TE CONNECTIVITY
SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY
SIGMA
SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY
TE
TE Application Tooling
TE CONNECTIVITY
TE Connectivity ADC
TE Connectivity Agastat
TE Connectivity Alcoswitch
TE Connectivity AMP
TE Connectivity Axicom
TE Connectivity Buchanan
TE Connectivity CGS
TE Connectivity CII
TE Connectivity Citec
TE Connectivity CO-EV
TE Connectivity Corcom
TE Connectivity DEUTSCH
TE Connectivity Hartman
TE Connectivity Holsworthy
TE Connectivity Kilovac
TE Connectivity Madison
TE Connectivity Nanonics
TE Connectivity Neohm
TE Connectivity OEG
TE Connectivity P&B
TE Connectivity Products Unlimited
TE Connectivity Q-Cees
TE Connectivity Raychem
TE Connectivity Schrack
TE Connectivity Sigma Inductors
TE Connectivity / ABB Entrelec
TE Connectivity / Agastat
TE Connectivity / Agastat Brand
TE Connectivity / Alcoswitch
TE Connectivity / Alcoswitch Brand
TE Connectivity / AMP
TE Connectivity / AMP Asia
TE Connectivity / AMP Brand
TE CONNECTIVITY / AUGAT
TE Connectivity / Axicom
TE Connectivity / Buchanan
TE Connectivity / Buchanan Brand
TE Connectivity / CGS
TE Connectivity / CGS Brand
TE Connectivity / Chip Coolers Brand
TE Connectivity / CII
TE Connectivity / CII Brand
TE CONNECTIVITY / CITEC
TE Connectivity / Citec Brand
TE Connectivity / CO-EV
TE Connectivity / CoEv Magnetics Brand
TE Connectivity / Corcom
TE Connectivity / Corcom Brand
TE Connectivity / Critchley Brand
TE CONNECTIVITY / CROMPTON
TE Connectivity / DEUTSCH
TE CONNECTIVITY / DEUTSCH AUTOMOTIVE
TE CONNECTIVITY / ELCON
TE Connectivity / Elcon Brand
TE Connectivity / Energy
TE CONNECTIVITY / ENERGY DIVISION
TE Connectivity / Entrelec
TE CONNECTIVITY / GREENPAR
TE Connectivity / Hartman
TE Connectivity / Hartman Brand
TE Connectivity / Hirschmann
TE Connectivity / Holsworthy
TE Connectivity / Holsworthy Brand
TE CONNECTIVITY / HTS
TE Connectivity / Intercontec
TE Connectivity / Kemtron
TE Connectivity / Kilovac
TE Connectivity / Kilovac Asia
TE Connectivity / Kilovac Brand
TE Connectivity / Kissling
TE Connectivity / Laird External Antennas
TE Connectivity / Madison
TE CONNECTIVITY / MADISON CABLE
TE CONNECTIVITY / MICRODOT
TE Connectivity / Microdot Brand
TE Connectivity / Midtex
TE Connectivity / Midtex Brand
TE Connectivity / Nanonics
TE Connectivity / Nanonics Brand
TE Connectivity / Neohm
TE Connectivity / Neohm Brand
TE Connectivity / OEG
TE Connectivity / OEG Brand
TE Connectivity / P&B
TE Connectivity / P&B Brand
TE Connectivity / Polamco
TE CONNECTIVITY / POTTER & BRUMFIELD
TE CONNECTIVITY / POTTER-BRUMFIELD
TE CONNECTIVITY / PRODUCTS UNLIMITED
TE Connectivity / Products Unlimited Brand
TE Connectivity / Q-Cees
TE Connectivity / Raychem
TE Connectivity / Raychem Brand
TE Connectivity / Schrack
TE Connectivity / Schrack Brand
TE Connectivity / Sensor
TE Connectivity / Sigma Inductors
TE Connectivity / TE Deutsch ICT
TE Connectivity /CGS Brand
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
TE Connectivity Alcoswitch Switches
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity Corcom Filters
TE Connectivity Deutsch Connectors
TE Connectivity Divested
TE Connectivity Energy
TE Connectivity Measurement Specialties
TE Connectivity Passive Product
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
TE Connectivity Raychem Cable Protection
TE Connectivity Raychem Circuit Protection
TE CONNECTIVITY SENSORS
TE CONNECTIVITY/ CHIPS COOLERS BRAND
TE CONNECTIVITY/ CII BRAND
TE CONNECTIVITY/ABB ENTRELEC
TE Connectivity/Agastat Brand
TE Connectivity/Amp Brand
TE Connectivity/COEV Magnetics
TE CONNECTIVITY/DEUTSCH
TE Connectivity/Kilovac Brand
TE Connectivity/Madison Cable
TE CONNECTIVITY/PRODUCTS UNL
TE Connectivity/Sigma Inductors
TE SENSOR SOLUTIONS
TEConnectivity
TEConnectivity/AMP
TES
TYC
Tyco
TYCO AMP
Tyco Electronics
Tyco Lucent Tech
TYCO POWER SYSTEMS
TYCO TB
TYCO/CHIPCOOLERS