Product Information

DCA200H

Product Image X-ON

Datasheet
COATING, CONFORMAL, AEROSOL, 200ML
Manufacturer: ElectrolubePrice (USD)

1: USD 52.6658 ea
Line Total: USD 52.6658

361 - Global Stock
Ships to you between
Wed. 29 Mar to Tue. 04 Apr
MOQ: 1 Multiples:1
Pack Size :   1
Availability Price Quantity
569 - Global Stock


Ships to you between Wed. 29 Mar to Tue. 04 Apr

MOQ : 1
Multiples : 1

Stock Image

DCA200H
Electrolube

1 : USD 26.4619
100 : USD 24.024
1000 : USD 23.5633

     
Manufacturer
Electrolube
Product Category
Unclassified
Coating Type
Conformal
Coating Applications
Electronics
Dispensing Method
Aerosol
Coating Colour
Transparent
Weight
-
Product Range
-
Svhc
No Svhc (17-Dec-2015)
Volume
200Ml
Colour
Transparent
Operating Temperature Max
200 C
Operating Temperature Min
- 70 C
Show Stocked Products With Similar Attributes. LoadingGif
Image Description
Stock Image DCA-200ML
Protective coating; colourless; Ingredients: silicone; spray
Stock : 0
Stock Image EAD400D
DUSTER, AIR, EAD, AEROSOL, 400ML
Stock : 0
Stock Image EAD200D
AIR DUSTER, 0.2L
Stock : 0
Stock Image DFL200D
LUBRICANT, DRY FILM, 200ML, AEROSOL
Stock : 0
Stock Image DCR200H
COATING, CONFORMAL, 200ML, AEROSOL
Stock : 115
Stock Image DEI05L
DEIONISED WATER, 5L
Stock : 0
Stock Image DDF400 ML
LEAK DETECTOR, DDF, 400ML
Stock : 0
Stock Image DCT01L
THINNER, NON ACRYLIC, 1L
Stock : 0
Stock Image EADH400
DUSTER, AIR, HFO, LOW GWP; Product Range:EADH Series; Dispensing Method:-; Volume:-; Weight:-; SVHC:No SVHC (20-Jun-2016)
Stock : 0
Stock Image DCE0.75L
HYBRID COATING, CONFORMAL, 750ML
Stock : 0
Image Description
Stock Image M22759/91-20-2
M22759/91-20-2 - Feet
Stock : 0
Stock Image DF62B-3EP-2.2C(18)
PLUG CONNECTOR HOUSING, PBT
Stock : 0
Stock Image M22759/34-24-0
M22759/34-24-0 - Feet
Stock : 0
Stock Image DF62B-3EP-2.2C(10)
PLUG CONNECTOR HOUSING, PBT
Stock : 0
Stock Image M22759/90-24-9
M22759/90-24-9 - Feet
Stock : 0
Stock Image M22759/89-22-9
M22759/89-22-9 - Feet
Stock : 0
Stock Image M22759/34-22-4
M22759/34-22-4 - Feet
Stock : 0
Stock Image DF62B-2S-2.2C(11)
SOCKET CONNECTOR HOUSING, PBT
Stock : 2342
Stock Image 75.7
SPANNER, SOCKET, 7MM
Stock : 0

Omarbetad APRIL 2013 Revision 10 SKERHETSDATABLAD SCC3 CONFORMAL COATING AVSNITT 1: NAMNET P MNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SCC3 CONFORMAL COATING Produktnr. DCA-b, EDCA01L, EDCA05L, EDCA25L, EDCA200L, ZE 1.2 Relevanta identifierade anvndningar av mnet eller blandningen och anvndningar som det avrds frn Identifierade anvndningar Conformal coating for appliance protection Anvndningar som det avrds frn Vid denna tidpunkt har vi inte information om anvndningsbegrnsningar. De kommer att ing i detta skerhetsdatablad nr tillgngliga 1.3 Nrmare upplysningar om den som tillhandahller skerhetsdatablad Leverantr ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD ASHBY PARK, COALFIELD WAY, ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR UNITED KINGDOM +44 (0)1530 419600 +44 (0)1530 416640 info hkw.co.uk 1.4 Telefonnummer fr ndsituationer +44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT Mon Fri AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av mnet eller blandningen Klassificering (EG 1272/2008) Fysikaliska och kemiska Flam. Liq. 3 - H226 farliga egenskaper Hlsofarliga effekter Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Miljfarliga egenskaper Ej klassificerat. Klassificering (1999/45/EEG) Xn R20/21. Xi R38. R10. Hela texten fr alla R-fraser och faroangivelser r redovisad i punkt 16. 2.2 Mrkningsuppgifter Innehller XYLEN Etikett Enligt (EG) Nr. 1272/2008 Signalord Varning Faroangivelser H226 Brandfarlig vtska och nga. H312 Farligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H332 Skadligt vid inandning. 1 / 9SCC3 CONFORMAL COATING Skyddsangivelser P280 Anvnd skyddshandskar, gon- och ansiktsskydd. Supplerande Skyddsangivelser P210 Fr inte utsttas fr vrme/gnistor/ppen lga/heta ytor. - Rkning frbjuden. P261 Undvik att inandas ngor/sprej. 2.3 Andra faror Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier. AVSNITT 3: SAMMANSTTNING/INFORMATION OM BESTNDSDELAR 3.2 Blandningar XYLEN 30-60% CAS-nr: 1330-20-7 EG nr.: 215-535-7 Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG) Flam. Liq. 3 - H226 R10 Acute Tox. 4 - H312 Xn R20/21 Acute Tox. 4 - H332 Xi R38 Skin Irrit. 2 - H315 ETYLBENZEN 5-10% CAS-nr: 100-41-4 EG nr.: 202-849-4 Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG) Flam. Liq. 2 - H225 F R11 Acute Tox. 4 - H332 Xn R20 PROPAN-2-OL 1-5% CAS-nr: 67-63-0 EG nr.: 200-661-7 Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG) Flam. Liq. 2 - H225 F R11 Eye Irrit. 2 - H319 Xi R36 STOT Single 3 - H336 R67 BENZENE, C10-13-ALKYL DERIVATIVES <0.5% CAS-nr: 67774-74-7 EG nr.: 267-051-0 Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG) Ej klassificerat. N R50. Hela texten fr alla R-fraser och faroangivelser r redovisad i punkt 16. Kommentarer Till Sammansttningen Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels AVSNITT 4: TGRDER VID FRSTA HJLPEN 4.1 Beskrivning av tgrder vid frsta hjlpen Inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Hll den skadade varm och i vila. Kontakta omedelbart lkare 2 / 9