Product Information

UR5097RP250G

UR5097RP250G electronic component of Electrolube

Datasheet
RESIN, PUR, PACKET, 250G, AMBER/BLK

Manufacturer: Electrolube
This product is classified as Large/Heavy, additional shipping charges may apply. A customer service representative may contact you after ordering to confirm exact shipping chargesPrice (USD)

1: USD 35.3013 ea
Line Total: USD 35.3013

832 - Global Stock
Ships to you between
Fri. 29 Sep to Thu. 05 Oct
MOQ: 1  Multiples: 1
Pack Size: 1
Availability Price Quantity
1561 - Global Stock


Ships to you between Fri. 29 Sep to Thu. 05 Oct

MOQ : 1
Multiples : 1

Stock Image

UR5097RP250G
Electrolube

1 : USD 36.882
5 : USD 35.1376
10 : USD 34.57

     
Manufacturer
Electrolube
Product Category
Unclassified
Brand
Electrolube
Potting Compound Type
PUR (Polyurethane)
Dispensing Method
Packet
Compound Colour
Amber / Black
Weight
250G
Product Range
UR5097 Series
Svhc
No SVHC (07-Jul-2017)
Show Stocked Products With Similar Attributes. LoadingGif
Image Description
BLV-15ML electronic component of Electrolube BLV-15ML
Preservative agent; green; plastic container; 15ml; Block Lube
Stock : 84
CG53A35SL electronic component of Electrolube CG53A35SL
GREASE, CONTACT, SYRIN, 35ML
Stock : 0
AFC400D electronic component of Electrolube AFC400D
CLEANER, ANTISTATIC, AFC, 400ML
Stock : 11
UR5635RP250G electronic component of Electrolube UR5635RP250G
HAZY, POLY RESIN, FOR LED APPLICATIONS
Stock : 1
ULC400D electronic component of Electrolube ULC400D
ULTRACLENS, ULC, 400ML, AEROSOL
Stock : 9
ECSP200D electronic component of Electrolube ECSP200D
SOLVENT, ELEC.CLN, 200ML, AEROSOL
Stock : 0
DCR200H electronic component of Electrolube DCR200H
COATING, CONFORMAL, 200ML, AEROSOL
Stock : 3
ARW300 electronic component of Electrolube ARW300
CLEANING, AEROWIPES 300
Stock : 6
UR5640RP250G electronic component of Electrolube UR5640RP250G
RESIN, PUR, PACKET, 250G, TRANSPARENT
Stock : 82
SCP26G electronic component of Electrolube SCP26G
CONDUCTIVE PAINT, BOTTLE, GREY, 26G
Stock : 35
Image Description
F-596-C electronic component of Waldom F-596-C

4 X 1/2 PAN HEAD SCREW
Stock : 1

RVUVK105CH020BW-F electronic component of Taiyo Yuden RVUVK105CH020BW-F

CAP, HIGH FREQ, 0402, 50V, C0H
Stock : 1

MPZ2012-KIT electronic component of TDK MPZ2012-KIT

C216-005
Stock : 1

RVEVK105CH3R9JW-F electronic component of Taiyo Yuden RVEVK105CH3R9JW-F

CAP, HIGH FREQ, 0402, 16V, C0H
Stock : 1

RMJMK063BJ224MP-F electronic component of Taiyo Yuden RMJMK063BJ224MP-F

CAP 0.22UF 6.3VDC X5R 20% SMD 0201
Stock : 1

RMUMK105CG3R9CV-F electronic component of Taiyo Yuden RMUMK105CG3R9CV-F

CAP, MLCC, 0402, 50V, C0G, 3.9
Stock : 1

OSTOQ025350 electronic component of On Shore Technology OSTOQ025350

Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 2 POS 5.08mm Solder ST Thru-Hole
Stock : 1

F-465-C electronic component of Waldom F-465-C

F465C waldom
Stock : 1

F-524-C electronic component of Waldom F-524-C

F524C waldom
Stock : 1

F-040-C electronic component of Waldom F-040-C

F040C waldom
Stock : 1

Revisions dato: 15-11-2016 Revision: 0 Sikkerhedsdatablad Polyurethane Resin UR5097, Part B I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ndret.Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Polyurethane Resin UR5097, Part B Produktnummer UR5097B, EUR5097RP250G, EUR5097RP250GE, EUR5097RP1000G, EUR5097K5K, EUR5097K10K, EUR5097K25K, EUR5097BB2.954K, EUR5097BB5K, ZE 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frardes Identificeret anvendelser Hrder. Anvendelser der frardes Ingen specifikke anvendelser, der frardes, er identificeret. 1.3. Nrmere oplysninger om leverandren af sikkerhedsdatabladet Leverandr ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD ASHBY PARK, COALFIELD WAY, ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR UNITED KINGDOM info hkw.co.uk +44 (0)1530 419600 +44 (0)1530 416640 1.4. Ndtelefon Ndtelefon +45 8988 2286 PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (EU 1272/2008) Fysiske farer Ikke Klassificeret Sundhedsfarer Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Resp. Sens. 1 - H334 Skin Sens. 1 - H317 Carc. 2 - H351 STOT SE 3 - H335 STOT RE 2 - H373 Miljfarer Ikke Klassificeret 2.2. Mrkningselementer Piktogram Signalord Fare 1/14Revisions dato: 15-11-2016 Revision: 0 Polyurethane Resin UR5097, Part B Farestninger H315 Forrsager hudirritation. H317 Kan forrsage allergisk hudreaktion. H319 Forrsager alvorlig jenirritation. H332 Farlig ved indnding. H334 Kan forrsage allergi- eller astmasymptomer eller ndedrtsbesvr ved indnding. H335 Kan forrsage irritation af luftvejene. H351 Mistnkt for at fremkalde krft. H373 Kan forrsage organskader ved lngerevarende eller gentagen eksponering. Forholdsregler ved brug P260 Indnd ikke damp/ spray. P280 Br beskyttelseshandsker/ beskyttelsestj/ jenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P284 I tilflde af utilstrkkelig ventilation anvend ndedrtsvrn. P304+P340 VED INDNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og srg for, at vejrtrkningen lettes. P312 Ring til en GIFTINFORMATION/ lge i tilflde af ubehag. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder methylendiphenyldiisocyanat , Diphenylmethane-4,4-Diisocyanate (MDI) Isomers Supplerende stninger for P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. forholdsregler ved brug P271 Brug kun udendrs eller i et rum med god udluftning. P272 Tilsmudset arbejdstj br ikke fjernes fra arbejdspladsen. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gres let. Fortst skylning. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Sg lgehjlp. P337+P313 Ved vedvarende jenirritation: Sg lgehjlp. P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/ lge. P362+P364 Alt tilsmudset tj tages af og vaskes inden genanvendelse. P403+P233 Opbevares p et godt ventileret sted. Hold beholderen tt lukket. 2.3. Andre farer Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB. PUNKT 3: Sammenstning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger methylendiphenyldiisocyanat 60-100% CAS-nummer: 26447-40-5 EF-nummer: 247-714-0 Klassificering Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Resp. Sens. 1 - H334 Skin Sens. 1 - H317 Carc. 2 - H351 STOT SE 3 - H335 STOT RE 2 - H373 2/14