Product Information

D99182

D99182 electronic component of Henkel

Datasheet
SOLDER WIRE, LEAD FREE, 18SWG, 250G

Manufacturer: Henkel
This product is classified as Large/Heavy, additional shipping charges may apply. A customer service representative may contact you after ordering to confirm exact shipping chargesPrice (USD)

1: USD 41.9186 ea
Line Total: USD 41.9186

1 - Global Stock
Ships to you between
Fri. 29 Sep to Thu. 05 Oct
MOQ: 1  Multiples: 1
Pack Size: 1
Availability Price Quantity
7 - Global Stock


Ships to you between Fri. 29 Sep to Thu. 05 Oct

MOQ : 1
Multiples : 1

Stock Image

D99182
Henkel

1 : USD 33.9886

     
Manufacturer
Henkel
Product Category
Solder
Brand
Henkel
Flux Type
Rosin
Solder Alloy
99.3, 0.7 Sn, Cu
External Diameter - Metric
1.22 mm
External Diameter - Imperial
0.048 in
Melting Temperature
227 C
Weight - Metric
250 g
Weight - Imperial
8.818oz
Svhc
No SVHC (27 - Jun - 2018)
Bit Temperature
370 C
External Diameter
1.22 mm
Material Composition
99.3 % Tin , 0.7 % Copper
Outer Diameter
1.22 mm
Reel Length Imperial
115 ft
Reel Length Metric
35 m
Swg Number
18
Solder Gauge Swg
18SWG
Weight
250 g
Wire Diameter
1.22 mm
Wire Size Swg
18SWG
Show Stocked Products With Similar Attributes. LoadingGif
Image Description
732977 electronic component of Henkel 732977
97SC HYDRO-X 2% .064DIA/16SWG
Stock : 2
97262 electronic component of Henkel 97262
NEEDLE VARIETY KIT
Stock : 0
496, 50G electronic component of Henkel 496, 50G
ADHESIVE, 496, MED VISCOSITY, 50G
Stock : 3
3526 electronic component of Henkel 3526
LOCTITE 3526 UV/LIGHT/HEAT CURE 25ML
Stock : 2
9464, 50ML electronic component of Henkel 9464, 50ML
LOCTITE 9464, 50ML
Stock : 2
620, 50ML electronic component of Henkel 620, 50ML
ADHESIVE, BOTTLE, 50ML, GREEN
Stock : 2
7403-09FR-03 electronic component of Henkel 7403-09FR-03
Thrml Mgmt Access Thermal Insulator Gray 10Xe11Ohm.cm
Stock : 1
932, 50ML electronic component of Henkel 932, 50ML
THREADLOCK ADHESIVE, BOTTLE, 50ML, BROWN
Stock : 4
EA 9461 A&B, 50ML electronic component of Henkel EA 9461 A&B, 50ML
EPOXY ADHESIVE, DUAL CARTRIDGE, 50ML
Stock : 6
EA 3478, 453G electronic component of Henkel EA 3478, 453G
STRUCTURAL ADHESIVE, CONTAINER, 453G
Stock : 1
Image Description
8001017 electronic component of Fisnar 8001017

Syringe adapter; 30/55ml; Colour: green
Stock : 1

Hot 24-6337-9713 electronic component of Kester 24-6337-9713

Leaded Rosin Mildly Activated (RMA) Wire Solder Sn63Pb37 (63/37) 20 AWG, 22 SWG Spool, 1 lb (454 g)
Stock : 121

24-6337-0039 electronic component of Kester 24-6337-0039

Solder - Wire - Sn63Pb37 3.3% (66 Core)/44 1.00mm (0.040in) - 1 lb Spool
Stock : 72

4897-227G electronic component of MG Chemicals 4897-227G

Solder 18AWG .050IN DIA 1/2lb. SPOOL
Stock : 1

T0051382799 electronic component of Apex Tool Group T0051382799

Tool: brush; stainless steel; Handle material: wood
Stock : 1

WPT17 electronic component of Apex Tool Group WPT17

Soldering Iron Tip - Round - Bent - 2 mm
Stock : 1

WS6016 electronic component of Apex Tool Group WS6016

Solder - Spool -60/40 - .062 DIA - 1LB
Stock : 1

41-096-0201N electronic component of Eurostat 41-096-0201N

Tool: cleaning sticks; L:68mm; Length of cleaning swab:11mm
Stock : 11

41-096-0204N electronic component of Eurostat 41-096-0204N

Tool: cleaning sticks; L:131mm; Length of cleaning swab:25mm
Stock : 5

41-096-0243N electronic component of Eurostat 41-096-0243N

Tool: cleaning sticks; L:164mm; Length of cleaning swab:18mm
Stock : 7

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Pagina 1 van 7 SDB-nr. : 175666 V002.0 60EN 362 5C Veranderd: 14.05.2012 Printdatum: 15.08.2013 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 60EN 362 5C 1.2. Relevant gedentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gepland gebruik: Soldeerdraad 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Henkel Nederland Brugwal 11 3431 NZ Nieuwegein Nederland Tel.: +31 30 6073911 Fax-Nr.: +31 30 6047039 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Noodnummer (24 h): +32 70 222 076 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling (DPD): Sensibiliserend R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 2.2. Etiketteringselementen SDB-nr.: 175666 V002.0 60EN 362 5C Pagina 2 van 7 Etiketteringselementen (DPD): Xi - Irriterend R-zinnen: R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. S-zinnen: S24 Aanraking met de huid vermijden. S37 Draag geschikte handschoenen. S23 Rook niet inademen. Bevat: Pijnhars 2.3. Andere gevaren De rook die vrijkomt bij soldeertemperatuur is irriterend voor neus,keel en longen. Langdurige of herhaalde blootstelling aan de rook vanharsvloeimiddel kan bij gevoelige arbeiders leiden tot sensibilisatie. Wetgevingen verbieden het gebruik van lood soldeer in elk privaat of publiek drinkwater voorzieningssysteem. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen Vermelding van ingredinten conform CLP (EC) nr 1272/2008: Gevaarlijke componenten EG-nummer Gehalte Classificatie no. CAS REACH-Reg Nr. Tin 231-141-8 >= 50- < 60 % 7440-31-5 01-2119486474-28 Lood 231-100-4 >= 30- < 40 % geen gegevens voorhanden 7439-92-1 01-2119513221-59 Pijnhars 232-475-7 >= 1- < 5 % Sensibilisator voor de huid 1 8050-09-7 H317 Volledige text van de H-verklaring en andere afkortingen zie hoofdstuk 16Overige informati. Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben. Vermelding van ingredinten conform DPD (EC) nr 1999/45: Gevaarlijke componenten EG-nummer Gehalte Classificatie no. CAS REACH-Reg Nr. Tin 231-141-8 >= 50 - < 60 % 7440-31-5 01-2119486474-28 Lood 231-100-4 >= 30 - < 40 % 7439-92-1 01-2119513221-59 Pijnhars 232-475-7 >= 1 - < 5 % R43 8050-09-7 De volledige teks van de R zinnen, aangeduid via codes, zie hoofdstuk 16verdere informati. Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben.

Tariff Desc

8311.30.00 -Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame
BERGQUIST
Bergquist Company
Henkel
Loctite
LOCTITE AMERICAS
Multicore
MULTICORE (SOLDER)
MULTICORE / LOCTITE