Product Information

100G0111-2.50-2

100G0111-2.50-2 electronic component of TE Connectivity

Datasheet
HOOK-UP WIRE, 13AWG, RED, 100M

Manufacturer: TE Connectivity
This product is classified as Large/Heavy, additional shipping charges may apply. A customer service representative may contact you after ordering to confirm exact shipping chargesPrice (USD)
N/A

Availability Price Quantity
0 - Global Stock

MOQ : 1
Multiples : 100

Stock Image

100G0111-2.50-2
TE Connectivity

1 : USD 327.8091
N/A

     
Manufacturer
TE Connectivity
Product Category
Hook-up Wire
Voltage Rating
750 VAC
Conductor Material
Tinned Copper
Jacket Material
Polymer
Jacket Colour
Red
Wire Gauge
13Awg
Conductor Area Csa
2.5Mm²
Reel Length Imperial
328 ft
Reel Length Metric
100 m
No Of Max Strands X Strand Size
37 x 0.29 mm
External Diameter
2.01 mm
Product Range
100G0111 Series
Svhc
No Svhc (27 - Jun - 2018)
Show Stocked Products With Similar Attributes. LoadingGif
Image Description
100G0111-4.00-0 electronic component of TE Connectivity 100G0111-4.00-0
Hook-up Wire 11AWG 3.17mm Tin Plated Copper 600V
Stock : 0
100P160-15-1-B-WR5-15 electronic component of TE Connectivity 100P160-15-1-B-WR5-15
Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories 100P160-15-1-B-WR5-15
Stock : 0
100G0111-2.50-8 electronic component of TE Connectivity 100G0111-2.50-8
Single Conductor Cable 13AWG 2.63mm Tin Plated Copper 1300VAC
Stock : 215
100P1167-16-1-B-LC6-04 electronic component of TE Connectivity 100P1167-16-1-B-LC6-04
100P1167-16-1-B-LC6-04
Stock : 0
100P160-15-1-B-WR5-03 electronic component of TE Connectivity 100P160-15-1-B-WR5-03
Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories 100P160-15-1-B-WR5-03
Stock : 0
100P160-15-1-C-WR5-03 electronic component of TE Connectivity 100P160-15-1-C-WR5-03
Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories 100P160-15-1-C-WR5-03
Stock : 57
100G0111-4.00-54 electronic component of TE Connectivity 100G0111-4.00-54
Hook-up Wire Price Per Meter
Stock : 12
100G1121-0.40-0/9-0 electronic component of TE Connectivity 100G1121-0.40-0/9-0
Multi-Conductor Cables 100G1121-0.40-0/9-0
Stock : 4919
100P160-15-1-C-WR4-05 electronic component of TE Connectivity 100P160-15-1-C-WR4-05
TE Connectivity 100P160-15-1-C-WR4-05
Stock : 0
100G0121-0.75-0/9CK0226 electronic component of TE Connectivity 100G0121-0.75-0/9CK0226
100G0121-0.75-0/9CK0226
Stock : 8000
Image Description
FLT0111-0.50-0 electronic component of TE Connectivity FLT0111-0.50-0

HOOK-UP WIRE, 21AWG, BLACK, 100M
Stock : 2200

44A1121-16-0/9-9 electronic component of TE Connectivity 44A1121-16-0/9-9

Multi-Conductor Cables PRICE PER METER
Stock : 1283

44A1121-18-0/9-9 electronic component of TE Connectivity 44A1121-18-0/9-9

SHLD FLEX CABLE, 2COND, 18AWG, 100M; Cable Shielding:Screened; No. of Cores:2Core; Wire Gauge:18AWG; Conductor Area CSA:-; Reel Length (Imperial):328ft; Reel Length (Metric):100m; Jacket Colour:White; No. of Max Strands x Strand Size:19 x 30AWG; Conductor Material:Tinned Copper; Jacket Material:PVF2; External Diameter:4.44mm; Voltage Rating:600V; Product Range:44A1121 Series; SVHC:No SVHC (27-Jun-2018)
Stock : 0

44A0121-20-0/9 electronic component of TE Connectivity 44A0121-20-0/9

UNSHLD FLEX CABLE, 2COND, 20AWG, 100M; Cable Shielding:Unscreened; No. of Cores:2Core; Wire Gauge:20AWG; Conductor Area CSA:0.52mm²; Reel Length (Imperial):328ft; Reel Length (Metric):100m; Jacket Colour:White; No. of Max Strands x Strand Size:19 x 32AWG; Conductor Material:Tinned Copper; Jacket Material:PVF2; External Diameter:2.89mm; Voltage Rating:600V; Product Range:44A0121 Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2018)
Stock : 5

HDL36100C electronic component of Schneider HDL36100C

MOLDED CASE CKT BREAKER, 3 POLE, 100A
Stock : 0

NJPAF electronic component of Schneider NJPAF

HANDLE PADLOCKING DEVICE, CKT BREAKER
Stock : 0

S29387 electronic component of Schneider S29387

SHUNT TRIP, CIRCUIT BREAKER; For Use Wit; SHUNT TRIP, CIRCUIT BREAKER; For Use With:Schneider PowerPact H/J/L-Frame Circuit Breakers; Accessory Type:Shunt Trip; Product Range:PowerPact Series
Stock : 0

S33668 electronic component of Schneider S33668

SHUNT TRIP, CIRCUIT BREAKER; For Use Wit; SHUNT TRIP, CIRCUIT BREAKER; For Use With:Schneider PowerPact M/P/R-Frame Circuit Breakers; Accessory Type:Shunt Trip; Product Range:PowerPact Series
Stock : 0

S37446 electronic component of Schneider S37446

SHORT LUG SHIELD, CB MECHANICAL LUG
Stock : 0

S37448 electronic component of Schneider S37448

SHORT LUG SHIELD, CB MECHANICAL LUG
Stock : 0

100G0111 Issue 9 Customer Drawing 14th November 2012 Page 1 of 2 Page 2 is for internal use only WIRE, HALOGEN FREE, THIN WALL, 750/1300 VOLT AC, 125C The complete requirements for procuring the wire described herein shall consist of this document. Conductor - Insulation - Tin Plated Copper Halogen Free Polymer C6 C7 C8 C9 C11 C16 C17 C18 C20 Part Nominal Nominal Conductor FINISHED WIRE Description Cross Conductor Equivalent Diameter Minimum Maximum Diameter Maximum Sectional Stranding AWG (mm) Insulation Resistance (mm) Weight Area No./Diam. Size Thickness 20C Lower Upper (kg/km) (mm) (mm) (mm) (ohms/km) Spec Target Spec Min. Max. Limit Limit 100G0111-0.15-* 0.15 19/0.10 26 0.45 0.50 0.20 132.9 0.98 1.03 1.08 2.59 100G0111-0.25-* 0.25 19/0.13 24 0.55 0.63 0.20 84.32 1.09 1.14 1.19 3.59 100G0111-0.40-* 0.40 19/0.16 22 0.73 0.79 0.20 50.50 1.28 1.33 1.38 5.18 100G0111-0.50-* 0.50 19/0.18 - 0.82 0.90 0.20 40.10 1.37 1.40 1.45 6.60 100G0111-0.60-* 0.60 19/0.20 20 0.95 1.01 0.20 31.10 1.47 1.52 1.57 7.40 100G0111-0.75-* 0.75 19/0.23 - 1.04 1.15 0.20 26.70 1.59 1.60 1.65 8.90 100G0111-1.00-* 1.00 19/0.25 18 1.17 1.26 0.20 20.00 1.69 1.75 1.80 10.70 100G0111-1.20-* 1.20 19/0.29 16 1.32 1.42 0.20 15.80 1.88 1.93 1.98 13.60 100G0111-1.50-* 1.50 37/0.23 15 1.46 1.58 0.20 13.70 2.03 2.08 2.13 16.00 100G0111-2.00-* 2.00 37/0.25 14 1.68 1.82 0.20 10.50 2.31 2.36 2.41 20.30 100G0111-2.50-* 2.50 37/0.29 13 1.85 2.01 0.25 8.21 2.50 2.55 2.63 25.70 100G0111-3.00-* 3.00 37/0.32 12 2.12 2.24 0.25 6.58 2.70 2.78 2.86 31.00 100G0111-4.00-* 4.00 56/0.30 - 2.41 2.57 0.25 4.89 3.01 3.09 3.17 43.60 COLOUR CODE: The * in the part number shall be replaced by a standard colour code designator in accordance with Mil Std 681. eg: 100G0111-1.00-2 Red insulation PERFORMANCE All sizes shall be tested and meet the requirements of the issue in effect of REQUIREMENTS: WSD 912 Sizes Indicated with shall also meet the requirements of the issue in effect of ENG-SYS-825-904 This product will be available in the full colour range and may be marked or unmarked in accordance with the order. APPROVAL: Electronic sign off - no signatures will appear. TTTTyyyyccccoooo EEEElllleeeeccccttttrrrroooonnnniiiiccccssss UUUUKKKK LLLLttttdddd TTTTEEEECCCCoooonnnnnnnneeeeccccttiittvviivviittiiyyttyyiissiissaaaattrrttaarraaddddiinniinnggggnnnnaaaammmmeeeeooooffffTTTTyyyyccccoooo TTTThhhhiiiissss ddddrrrraaaawwwwiiiinnnngggg aaaannnndddd tttthhhheeee iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnn sssseeeetttt ffffoooorrrrtttthhhh hhhheeeerrrreeeeoooonnnn aaaarrrreeee tttthhhheeee pppprrrrooooppppeeeerrrrttttyyyy ooooffff TTTTyyyyccccoooo TTTThhhhiiiissss ssssppppeeeecccciiiiffffiiiiccccaaaattttiiiioooonnnn sssshhhheeeeeeeetttt ttttaaaakkkkeeeessss pppprrrreeeecccceeeeddddeeeennnncccceeee oooovvvveeeerrrr ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttssss rrrreeeeffffeeeerrrreeeennnncccceeeedddd FFFFaaaarrrraaaaddddaaaayyyy RRRRooooaaaadddd EEEElleelleeccccttrrttrroooonnnniicciiccssssUUUUKKKKLLLLttddttdd,,,,wwwwhhhhiicciicchhhhiissiissrrrreeeeggggiissiisstteetteerrrreeeeddddiinniinn EEEElllleeeeccccttttrrrroooonnnniiiiccccssss UUUUKKKK LLLLttttdddd,,,, aaaannnndddd aaaarrrreeee ttttoooo bbbbeeee hhhheeeelllldddd iiiinnnn ttttrrrruuuusssstttt aaaannnndddd ccccoooonnnnffffiiiiddddeeeennnncccceeee.... PPPPuuuubbbblllliiiiccccaaaattttiiiioooonnnn,,,, hhhheeeerrrreeeeiiiinnnn.... AAAAssss TTTTyyyyccccoooo EEEElllleeeeccccttttrrrroooonnnniiiiccccssss UUUUKKKK LLLLttttdddd.... rrrreeeesssseeeerrrrvvvveeee tttthhhheeee rrrriiiigggghhhhtttt ttttoooo mmmmaaaakkkkeeee cccchhhhaaaannnnggggeeeessss EEnnggllaanndd aanndd WWaalleess,, nnuummbbeerr 555500992266.. DDDDoooorrrrccccaaaannnn EEnnggllaanndd aanndd WWaalleess,, nnuummbbeerr 555500992266.. dddduuuupppplllliiiiccccaaaattttiiiioooonnnn,,,, ddddiiiisssscccclllloooossssuuuurrrreeee oooorrrr uuuusssseeee ffffoooorrrr aaaannnnyyyy ppppuuuurrrrppppoooosssseeee nnnnooootttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssssllllyyyy aaaauuuutttthhhhoooorrrriiiisssseeeedddd iiiinnnn iiiinnnn ccccoooonnnnssssttttrrrruuuuccccttttiiiioooonnnn wwwwiiiitttthhhhoooouuuutttt nnnnoooottttiiiicccceeee pppplllleeeeaaaasssseeee ccccoooonnnnttttaaaacccctttt TTTTyyyyccccoooo EEEElllleeeeccccttttrrrroooonnnniiiiccccssss UUUUKKKK LLLLttttdddd ttttoooo SSSSWWWWIIIINNNNDDDDOOOONNNN RRRReeeeggggiissiisstteetteerrrreeeeddddooooffffffiiffcciicceeee::::FFFFaaaarrrraaaaddddaaaayyyyRRRRooooaaaadddd,,,,DDDDoooorrrrccccaaaannnn,,,, wwwwrrrriiiittttiiiinnnngggg bbbbyyyy TTTTyyyyccccoooo EEEElllleeeeccccttttrrrroooonnnniiiiccccssss UUUUKKKK LLLLttttdddd iiiissss pppprrrroooohhhhiiiibbbbiiiitttteeeedddd.... eeeennnnssssuuuurrrreeee tttthhhhaaaatttt tttthhhhiiiissss ddddooooccccuuuummmmeeeennnntttt iiiissss tttthhhheeee llllaaaatttteeeesssstttt iiiissssssssuuuueeee.... SSSSNNNN3333 5555HHHHHHHH SSSSwwwwiinniinnddddoooonnnn,,,,SSSSNNNN33335555HHHHHHHH TTTTeeeellll:::: ++++44444444 ((((0000))))1111777799993333 555522228888111177771111 WWeebbssiittee:: wwwwww..ttee..ccoomm WWeebbssiittee:: wwwwww..ttee..ccoomm FFFFaaaaxxxx:::: ++++44444444 ((((0000))))1111777799993333 555577772222555511116666 2012 Tyco Electronics UK Ltd, a TE Connectivity Ltd. company. All Rights Reserved.X-ON Electronics Largest Supplier of Electrical and Electronic Components Click to view similar products for Hook-up Wire category: Click to view products by TE Connectivity manufacturer: Other Similar products are found below : 002333-000 M81044/12-22-6 M81044/9-8-9 743094-001 81044/12-18-9CS3209 8538-009-1000 ATFC0311-20-5D EF5675-000 BFWUL3239-24-PINK 22759/34-16-9CS2621 22759/42-24-9CS2620 933205-000 284711-000 961473-000 30802-009-250 30808-010-500 30810-010-500 99M0111-20-2 A00594-000 190571-000 22759/41-12-9CS2620 22759/41-16-9CS2620 22759/43-10-9CS2873 265925-000 CM9524-000 31510-010-250 31514-009-500 32412-009-500 34401-010-250 34402-010-500 M81044/9-4-9 391441-BK007 400R0111-10-9 431660-000 ATFC0311-20-0 ATFC0311-20-3 44/7024-26-9-9 44A0112-22-9CS3184 456157-000 BFW-UL3239-24-WHITE 55/0312-26- 6L-CS2570 55A0811-12-9 55A6087-20-9-9-9 55A6315-22-9-9CS2632 55A7400-22-9/96-9CS2275 55A9002-30-5 55PC0211-20-5CS2502 55PC0811-6-9CS2637 55PC1211-22-9-9CS3278 C07683-000

Tariff Desc

8544.49.19 CABLES, single core, rated at 50 V and 120 A maximum Op. 01.01.2007 Dec. 23.11.2006 - TC 0614486
AGASTAT - TE CONNECTIVITY
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY
Alpha Sensors
AMP - TE CONNECTIVITY
AMP FROM TE CONNECTIVITY
AMP/TYCO
AUGAT - TE CONNECTIVITY
AXICOM - TE CONNECTIVITY
AXIOHM
AXIOHM / TXCOM
BUCHANAN - TE CONNECTIVITY
CGS - TE CONNECTIVITY
CII - TE CONNECTIVITY
CITEC - TE CONNECTIVITY
CORCOM - TE CONNECTIVITY
CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Deutsch
Deutsch Group
DEUTSCH UK
ELCON - TE CONNECTIVITY
Entrelec
ENTRELEC - TE CONNECTIVITY
ENTRELEC UK
ERNI
ERNI COMPONENTS
ERNI Elec
ERNI ELECTRONICS
GREENPAR - TE CONNECTIVITY
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY
HTS - TE CONNECTIVITY
HUM
Kemtron
KILOVAC-TE CONNECTIVITY
Laird External Antennas
LUCENT TECH / TYCO
MADISON CABLE / TE
MADISONCABLE - TE CONNECTIVITY
Measurement Specialties
Measurement Specialties Inc.
Measurement Specialties, Inc.
NEOHM
NEOHM - TE CONNECTIVITY
OEG - TE CONNECTIVITY
PLM
Polamco
POLAMCO - TE CONNECTIVITY
POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY
PRODUCTSUNLIMITED - TE CONNECTIVITY
RAYCHEM
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY
RAYCHEM RPG
RYC
SCHRACK
SCHRACK - TE CONNECTIVITY
SENSOR SOLUTIONS - TE CONNECTIVITY
SIGMA
SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY
TE
TE Application Tooling
TE CONNECTIVITY
TE Connectivity ADC
TE Connectivity Agastat
TE Connectivity Alcoswitch
TE Connectivity AMP
TE Connectivity Axicom
TE Connectivity Buchanan
TE Connectivity CGS
TE Connectivity CII
TE Connectivity Citec
TE Connectivity CO-EV
TE Connectivity Corcom
TE Connectivity DEUTSCH
TE Connectivity Hartman
TE Connectivity Holsworthy
TE Connectivity Kilovac
TE Connectivity Madison
TE Connectivity Nanonics
TE Connectivity Neohm
TE Connectivity OEG
TE Connectivity P&B
TE Connectivity Products Unlimited
TE Connectivity Q-Cees
TE Connectivity Raychem
TE Connectivity Schrack
TE Connectivity Sigma Inductors
TE Connectivity / ABB Entrelec
TE Connectivity / Agastat
TE Connectivity / Agastat Brand
TE Connectivity / Alcoswitch
TE Connectivity / Alcoswitch Brand
TE Connectivity / AMP
TE Connectivity / AMP Asia
TE Connectivity / AMP Brand
TE CONNECTIVITY / AUGAT
TE Connectivity / Axicom
TE Connectivity / Buchanan
TE Connectivity / Buchanan Brand
TE Connectivity / CGS
TE Connectivity / CGS Brand
TE Connectivity / Chip Coolers Brand
TE Connectivity / CII
TE Connectivity / CII Brand
TE CONNECTIVITY / CITEC
TE Connectivity / Citec Brand
TE Connectivity / CO-EV
TE Connectivity / CoEv Magnetics Brand
TE Connectivity / Corcom
TE Connectivity / Corcom Brand
TE Connectivity / Critchley Brand
TE CONNECTIVITY / CROMPTON
TE Connectivity / DEUTSCH
TE CONNECTIVITY / DEUTSCH AUTOMOTIVE
TE CONNECTIVITY / ELCON
TE Connectivity / Elcon Brand
TE Connectivity / Energy
TE CONNECTIVITY / ENERGY DIVISION
TE Connectivity / Entrelec
TE CONNECTIVITY / GREENPAR
TE Connectivity / Hartman
TE Connectivity / Hartman Brand
TE Connectivity / Hirschmann
TE Connectivity / Holsworthy
TE Connectivity / Holsworthy Brand
TE CONNECTIVITY / HTS
TE Connectivity / Intercontec
TE Connectivity / Kemtron
TE Connectivity / Kilovac
TE Connectivity / Kilovac Asia
TE Connectivity / Kilovac Brand
TE Connectivity / Kissling
TE Connectivity / Laird External Antennas
TE Connectivity / Madison
TE CONNECTIVITY / MADISON CABLE
TE CONNECTIVITY / MICRODOT
TE Connectivity / Microdot Brand
TE Connectivity / Midtex
TE Connectivity / Midtex Brand
TE Connectivity / Nanonics
TE Connectivity / Nanonics Brand
TE Connectivity / Neohm
TE Connectivity / Neohm Brand
TE Connectivity / OEG
TE Connectivity / OEG Brand
TE Connectivity / P&B
TE Connectivity / P&B Brand
TE Connectivity / Polamco
TE CONNECTIVITY / POTTER & BRUMFIELD
TE CONNECTIVITY / POTTER-BRUMFIELD
TE CONNECTIVITY / PRODUCTS UNLIMITED
TE Connectivity / Products Unlimited Brand
TE Connectivity / Q-Cees
TE Connectivity / Raychem
TE Connectivity / Raychem Brand
TE Connectivity / Schrack
TE Connectivity / Schrack Brand
TE Connectivity / Sensor
TE Connectivity / Sigma Inductors
TE Connectivity / TE Deutsch ICT
TE Connectivity /CGS Brand
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
TE Connectivity Alcoswitch Switches
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity Corcom Filters
TE Connectivity Deutsch Connectors
TE Connectivity Divested
TE Connectivity Energy
TE Connectivity Measurement Specialties
TE Connectivity Passive Product
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
TE Connectivity Raychem Cable Protection
TE Connectivity Raychem Circuit Protection
TE CONNECTIVITY SENSORS
TE CONNECTIVITY/ CHIPS COOLERS BRAND
TE CONNECTIVITY/ CII BRAND
TE CONNECTIVITY/ABB ENTRELEC
TE Connectivity/Agastat Brand
TE Connectivity/Amp Brand
TE Connectivity/COEV Magnetics
TE CONNECTIVITY/DEUTSCH
TE Connectivity/Kilovac Brand
TE Connectivity/Madison Cable
TE CONNECTIVITY/PRODUCTS UNL
TE Connectivity/Sigma Inductors
TE SENSOR SOLUTIONS
TEConnectivity
TEConnectivity/AMP
TES
TYC
Tyco
TYCO AMP
Tyco Electronics
Tyco Lucent Tech
TYCO POWER SYSTEMS
TYCO TB
TYCO/CHIPCOOLERS